ANBI Informatie

De Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is een stichting zonder winstoogmerk, waarbij statutair is vastgelegd dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het dienen van het maatschappelijk belang dat PIM voor ogen heeft. Stichting PIM valt, als publieke mediadienst, onder de regelgeving "Financiƫle Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen". Op grond van de artikelen 10 en 11 van de Mediaregeling 2008 is een lokale media-instelling verplicht een behoorlijke boekhouding te voeren en de jaarrekening openbaar te maken.

anbi

Daarbij is de stichting door de Belastingdienst der Nederlanden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft derhalve de ANBI status, waardoor de stichting eveneens verplicht is te voldoen aan de richtlijnen die aan ANBI instellingen worden voorgeschreven

  • Algemeen
  • Doelstelling
  • Beleid
  • Jaarstukken
Naam Instelling : Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM)
Mede handelend onder : Omroep PIM
RSIN-nummer : 851937068
Postadres : Haringburgwal 8, 1141 AT  Monnickendam
           
           
Naam   Functie   Vanaf Tot
Williejan Buter : Voorzitter   06-09-2012 Heden
Jeroen Kistemaker : Secretaris   06-09-2012 Heden
Bertien van der Kolk : Penningmeester   20-05-2015 Heden
           

De stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is opgericht op 6 september 2013, door Notaris Jos Hofstee te Monnickendam.

De stichting heeft een ideële doelstelling, zonder winstoogmerk, waarbij statutair is vastgelegd dat alle inkomsten van de stichting aangewend dienen te worden voor het uitvoeren van haar publieke taak (Omroep PIM).

Omroep PIM is door de Gemeenteraad van de Gemeente Waterland officieel aanwezen als Publieke Omroep voor de Gemeente Waterland. En dat is tevens de kerntaak van de Stichting.

  • Hoofdlijnen van het beleidsplan
  • Verslag van uitgeoefdende activiteiten

Beloningsbeleid
De stichting Publieke Innovatieve Mediadienst kent geen beloningsbeleid. Alle betrokkenen, zowel bestuur als operationele vrijwilligers, zetten zich onbezoldigd (zonder enige vorm van inkomsten vanuit de stichting) in voor zowel de stichting alsmede voor Omroep PIM.

Statutair is met betrekking tot de jaarcijfers het volgende bepaald:

  1. Het stichtingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen - worden gekend.

  3. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar zijn jaarverslag op en de penningmeester doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en - lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

  4. De jaarrekening wordt opgesteld conform de eisen die het Commissariaat voor de Media stelt en die zijn opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen.
Financieel verslag 2014 Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst
Passiva   31-12-2014     31-12-2013 Activa   31-12-2014     31-12-2013  
Bedrijfsmiddelen
Debiteuren
Te ontvangen BTW
Bank


22.049
4.980
2.402
9.083

-----------------
38.514
========
 

34.109
0
483
6.257

-----------------
40.849
========
  Eigenvermogen
Herinvesteringsfonds
Obligatieleningen
Te betalen Rente
Crediteuren


4.763
6.502
24.000
2.388
861
-----------------
38.514
========
 

14.484
0
23.750
1.187
1.094
-----------------
40.849
========
 
                           
Inkomsten   31-12-2014     31-12-2013 Uitgaven   31-12-2014     31-12-2013  
Bekostigingsplicht
Sponsoring/Vrienden
Reclame Inkomsten
Overige inkomsten
9.932
5.300
3.422
643-----------------
19.297
========
 9.942
17.500
300
905-----------------
28.647
========
  Materiaal
Afschrijvingen
Uitzendfaciliteiten
Huisvesting
Rentelasten
Overige kosten
Resultaat
5.109
9.699
6.117
1.937
1.179
492
-5.236
-----------------
19.297
========
 2.771
6.016
8.777
1.614
1.156
1.811
6.502
-----------------
28.647
========
 

 

Financieel verslag 2015 Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst
Passiva   31-12-2015     31-12-2014 Activa   31-12-2015     31-12-2014  
Bedrijfsmiddelen
Debiteuren
Te ontvangen BTW
Bank11.842
794
230
21.310


-----------------
34.176
========
 


22.049
4.980
2.402
9.083


-----------------
38.514
========
  Eigenvermogen
Herinvesteringsfonds
Obligatieleningen
Vooruit ontvangen
Te betalen Rente
Crediteuren9.052
0
21.700
2.000
1.425
0
-----------------
34.176
========
 


4.763
6.502
24.000
0
2.388
861
-----------------
38.514
========
 
                           
Inkomsten   31-12-2015     31-12-2014 Uitgaven   31-12-2015     31-12-2014  
Bekostigingsplicht
Sponsoren
Vrienden
Reclame Inkomsten
Nevenactiviteiten
Giften
Rente inkomsten

10.907
2.500
785
3.352
2.506
3.809
35

-----------------
23.895
========
 9.932
5.300
0
3.422
0
643
0

-----------------
28.647
========
  Materiaal
Afschrijvingen
Verzekeringen
Uitzendfaciliteiten
Huisvesting
Rentelasten
Overige kosten
Resultaat

2.406
10.207
1.116.81
7.845
1.937
995
1463
-2.214
-----------------
23.895
========
 
5.109
9.699
0
6.117
1.937
1.179
492
-5.236

-----------------
28.647
========
 

Zoek