De stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is opgericht op 6 september 2013, door Notaris Jos Hofstee te Monnickendam.

De stichting heeft een ideële doelstelling, zonder winstoogmerk, waarbij statutair is vastgelegd dat alle inkomsten van de stichting aangewend dienen te worden voor het uitvoeren van haar publieke taak (Omroep PIM).

Direct na het oprichten van de stichting is het bestuur begonnen zich te richten tot het opzetten van een lokale Publieke Mediadienst voor de gemeente Waterland. Op 2 oktober 2012 heeft het stichtingsbestuur "Omroep PIM"gepresenteerd aan het college en de raad.

Logo Stichting PIM

 


Hierna, op 22 november 2012 heeft de gemeenteraad, na positief advies van het college van Burgemeester en Wethouders, unaniem besloten Omroep PIM aan te wijzen als Publieke Mediadienst voor de gemeente Waterland en is dit besluit uitgebracht aan het Commissariaat van de Media. Op 11 december 2012 is dit verzoek gehonoreerd en bekrachtigd, waardoor de stichting officieel is aangewezen als Publieke Mediadienst voor de gemeente Waterland en valt onder het publieke bestel.

Inmiddels zijn wij door het Commissariaat van de Media opnieuw aangewezen als Publieke Mediadienst voor de gemeente Waterland en wel tot 11 december 2022.

 • De naam is PIM
 • Bestuur
 • PBO
 • Statuten
 • Obligatie-fonds

Nadat alle voorbereidingen waren getroffen en het bestuur besloot om "de stap te wagen". Moest er natuurlijk een naam voor de omroep in spé komen. In bijna alle ideëen zat wel een binding met "Waterland", maar dat vond het bestuur te verwarrend met onze toenmalige commerciële collega "Omroep Waterland".

Het mediaplatvorm (de centrale computer waarop het hele technische systeem van PIM draaid) is bijzonder innovatief. Daarbij stond op dat moment al vast dat PIM een Publieke omroep zou worden en sinds de nieuwe mediawet van 2010 heet een omroep officieel een "Mediadienst". De eerste gedachte ging gaat uit naar een korte, krachtige "stationcall" van drie of vier letters zoals vaker gebruikt in TV land, ABC, CBS, ITV, NOS, RTL etc.

Na veel afwegingen ontstaat de werktitel Innovatieve Publieke Mediadienst (IPM). Dat onderstreepte voor 100% wat het bestuur voor ogen had. Een Innovatief modern computersysteem voor de uitzindingen en een onder het Publike bestel vallende Mediadienst. Waarbij het de secretaris Jeroen Kistemaker opvalt dat als er twee letter gedraaid worden er eigenlijk PIM staat.

Op dat moment gingen direct de gedachte uit naar Pim Mensen. Pim was sinds de jaren '80 van de vorige eeuw de motor achter alle lokale omroep initiatieven in Waterland en lijd op dat moment in tijd aan de ziekte ALS.

Besloten wordt de naam "Omroep PIM" aan hem voor te leggen. Op dat moment in tijd was er geen gelukkiger mens op aarde en hhevig geëmotioneerd gaf Pim aan dat hij zich niets mooiers kon bedenken.

In zijn rolstoel, met slechts éen hand waarvan nog een paar vingers werkte (en toen al zeer moeilijk te verstaan) vroeg gelijk of hij ons, voor de tijd die hij nog bij ons mocht zijn, mocht helpen dit initiatief van de grond te tillen. Tot aan de laatste dag van zijn leven heeft Pim ons op bijzonder insperende manier bijgestaan en heeft hij veel van zijn kennis en know how overgedragen aan het stichtingsbestuur.

Pim Mensen heeft op 29 oktober 2012 de strijd tegen zijn ziekte verloren en overleden.

Stichting PIM wordt geleid door het dagelijks bestuur. De taken van het bestuur zijn vooral gericht op de dagelijkse leiding. Daarnaast onderhoud het bestuur alle externe en interne contacten.

Samenvattend kan de taak van het bestuur worden omschreven als het zorg dragen dat de organisatie als geheel goed functioneert.

together

In principe is Stichting PIM een kleine organisatie waarbij de lijnen kort zijn. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Het stichtingsbestuur van PIM is als volgt samengesteld:

Naam   Functie   Vanaf Tot
Williejan Buter : Voorzitter   06-09-2012 Heden
Jeroen Kistemaker : Secretaris   06-09-2012 Heden
Bertien van der Kolk : Penningmeester   20-05-2015 Heden
           
Pim Mensen † : Erelid   06-09-2012 29-10-2012 †
Jayme Buter   Penningmeester   06-09-2012 20-05-2015

Het Programmabeleid Bepalende Orgaan
De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat controleert of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm.

De leden van het pbo dienen elk een representatieve stroming binnen de gemeente te vertegenwoordigen binnen de hoofdstromingen die de Mediawet noemt: maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Zo houdt het pbo een sterke binding met het publiek van de omroep.

Taken van het PBO
Het pbo stelt het programmabeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan.

programmabeleid bepalend orgaan

Daarnaast ziet het er op toe dat de omroep zich aan het wettelijk verplichte ICEpercentage houdt. Het programmabeleid beantwoordt in elk geval de vraag welke mediadiensten worden ingezet, welke (soort) programma’s op grond van welk aanbodschema worden uitgezonden en van welke programma’s de verzorging wordt uitbesteed.

Afhandeling klachten
Heeft u als kijker een klacht over de programmering van PIM of vindt u een programma onnodig kwetsend of grievend, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het PBO.

Klachten en/of bezwaren kunnen uitsluitend schriftelijk en per e-mail worden voorgelegd aan het PBO. Uw schriftelijke reactie dient tenminste aan de volgende criteria te voldoen:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer.
 • Datum en tijdstip van uitzending.
 • Duidelijke omschrijving van uw klacht of bezwaar.

Verzend uw e-mail bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen! Het PBO komt periodiek bijeen, dus uw klacht wordt op de eerstvolgende zitting in behandeling genomen. Na behandeling krijgt uw per e-mail reactie op uw klacht.

Stichtings Statuten
De statuten van Stichting PIM geven de werkingssfeer en de structuur van de Stichting aan. Zo bevatten de statuten bepalingen over het doel, het lidmaatschap, de organen en het bureau van de Stichting.

Klik hier om de statuten van de Stichting in PDF formaat te downloaden.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement bevat regelingen inzake interne aangelegenheden bij Omroep PIM. Men treft hierin allerlei te volgen procedures aan die betrekking hebben op de dagelijkese gang van zaken.

Klik hier om het huishoudelijkregelement van Omroep PIM in PDF formaat te downloaden.

contact
Informatiememorandum

Tijdens de eerste uitzending van Omroep PIM, met 10 uur live TV vanuit Café de Zwaan in Monnickendam, heeft de stichting een Obligatie lening uitgeschreven, waarop het publiek kon intekenen en deelnemen. In dit Informatiememorandum treft u uitgebreide informatie m.b.t. het doel van het Obligatiefonds, de uitgegeven obligaties, looptijd, rentevergoeding en aflossingsregels.

Betreft:
Obligatie certificaten van € 100,- en € 250,- met een looptijd van maximaal 5 jaar tegen een vaste jaarlijkserente van 5% over de looptijd.

  StichtingPIM 400px

Door:
Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM)
Margrietstraat 1 - 1141 ET Monnickendam

De Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is opgericht op 6 september 2012 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland onder nummer: 55996612.

Doel:
Obligatielening voor het realiseren van een mobiele tv-studio voor Omroep PIM

   

Kenmerken:
Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 2 vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectusplichtig. De uitgifte van de obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

   

Stichting PIM
Stichting PIM is een stichting zonder winstoogmerk, waarbij statutair is vastgelegd dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het dienen van het maatschappelijk belang. De stichting is door de Belastingdienst der Nederlanden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft derhalve de ANBI status.

Doel van de Stichting is het produceren van lokale televisie, onder de naam Omroep PIM, gericht op de gemeente Waterland, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Aanleiding Obligatielening
Stichting PIM is sinds 6 september 2012 actief bezig met het realiseren van een Publieke Mediadienst (Omroep PIM) voor de gemeente Waterland. Tot op dat moment draaide de stichting voor 95% op privé-apparatuur van de groep enthousiaste vrijwilligers.

Het bestuur achtte het wenselijk en verantwoord een z.g. mobiele studio aan te schaffen. Dit betreft (semi-)professionele apparatuur (camera's, beeld- en geluidmixer, statieven, licht- en geluidsapparatuur) waarmee op locatie tv-programma’s opgenomen en geproduceerd kunnen worden, alsmede communicatie- en verbindingsapparatuur waarmee live-uitzendingen vanaf locatie naar de uitzendstraat gezonden kunnen worden.

De totaalkosten van de “mobiele studio” betroffen des tijds € 39.200,- waarvan er € 17.200,- gedekt werd door adverteerders, sponsoren en donateurs. Om de resterende en ontbrekende financiele middelen aan te vullen heeft het bestuur deze obligatie lening uitgegeven. Met de opbrengst van de uitgegeven obligaties is het resterende deel "mobiele studio" gefinancieerd.

Wat houdt een obligatie in?
Een obligatielening is een geldlening. In dit geval een geldlening van de inschrijver aan Stichting PIM. Als bewijs van deelname is er aan de deelnemers een cerficaat uitgegeven terwaarde van het ingeschreven bedrag.
Binnen het vastgestelde termijn van vijf (5) jaren dient de lening te worden afgelost door de stichting en word, bij aflossing de totaalsom van rente vergoeding uitbetaald.

Welke Obligatie certificaten zijn uitgegeven?
Er zijn 2 verschillende obligatie certificaten in omloop gebracht ter grootte van 100 en 250 euro.

Aflossing van de Obligatie certificaten
Jaarlijks bij het afsluiten van het boekjaar beoordeeld het bestuur of het wenselijk, danwel verantwoord is om obligaties af te lossen en welk totaalbedrag er op dat moment afgelost mag/kan worden. Voor het eerst zal de beoordeling tot uitkering plaatsvinden bij de afsluiting van het boekjaar 2013 (1e kwartaal 2014).

Indien het bestuur besluit tot aflossing, zal er aan een notaris gevraagd worden om voor het, door het stichtingsbestuur aangegeven totaalbedrag, obligatie certificaten te trekken. De uitbetaling zal altijd plaatsvinden in April volgend op de trekking van de notaris. Over elk heel jaar dat de obligatie heeft gelopen wordt een vaste rente vergoed van 5%.
De totale rentevergoeding over de gelopen termijn zal gelijk met de aflossing worden uitgekeerd.

Indien er een loting plaatsvind, zal de datum van de loting tijdig aan alle obligatiehouders bekend worden gemaakt door berichtgeving via de mediakanalen van Omroep PIM. Bovendien zullen de obligatiehouders welke zijn uitgeloot, voor zover mogelijk, persoonlijk bericht ontvangen op het bij inschrijving opgegeven correspondentieadres.


De obligatiehouder
De aanbieding van de obligatielening is gericht op particulieren en bedrijven, die Stichting PIM een warm hart toedragen. De obligatiehouders worden opgenomen in het register van obligatiehouders. Obligatie certificaten worden opvolgend genummerd en toegewezen. Het obligatie register wordt bijgehouden door de penningmeester van Stichting PIM. Het is een taak en de verantwoording van een obligatiehouder om Stichting PIM in te lichten als er wijzigingen voordoen in de persoonlijke situatie van de obligatiehouder (b.v. verhuizing, scheiding, etc).

Wanneer uitgelote obligaties na persoonlijk bericht niet binnen een jaar worden verzilverd, wordt het bijbehorende geldbedrag gezien als een schenking aan Stichting PIM en kan deze dus niet meer teruggevorderd worden. In dat geval ontvangt de schenker mogelijk een schenkingsverklaring.

   
Wat zijn de risico’s van deelname?
In dit informatiememorandum is de belangrijkste informatie op een rijtje gezet. Aan deelname in de obligatielening zijn bepaalde consequenties verbonden:
 • De aflossing van de obligaties wordt niet gecorrigeerd voor inflatie.
 • Gedurende de looptijd wordt er een vaste rente uitgekeerd van 5%
 • Het is in theorie mogelijk dat uw inleg niet wordt terugbetaald, bijvoorbeeld in het uitzonderlijke geval dat de Stichting ophoudt te bestaan.
 • De uitgifte van de obligatielening staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Stichting PIM is met aanbieden van deze obligatielening vrijgesteld ingevolge artikel 3 lid 2 vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectusplichtig.
 • De uitgifte van de obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de autoriteit Financiële Markten.
risk
Indien u naar aanleiding van het lezen van dit informatiememorandum vragen heeft, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting.

Zoek